6/19 TDK1-3○Honda、6/21 ○TDK2-1東芝、6/22 TDK0-1○JR北海道
http://www.jaba.or.jp/taikai/2012/jabataikai/pdf/hokkaido.pdf

2012jabahokkaido